کرادفاندینگ یا تامین مالی جمعی چیست ؟

کرادفاندینگ چیست

تامین مالی جمعی یا کرادفاندینگ (crowdfunding) را میتوان نوعی سرمایه گذاری پول به صورت دسته جمعی و مردمی شمرد،که عمدتا از طریق اینترنت و وب سایت انجام شده و به کمک مالی ویا سرمایه گذاری روی انواع کمپانی های تازه تاسیس یا در حال تاسیس که ابداعات سود آور را در آینده یدک می کشند و یا کسب و کارهای های کوچک (اقتصادهای کوچک) در حال سقوط و حتی جمع آوری اعانه برای کمپین های سیاسی از طریق وب سایت اشاره دارد.میتوا ن گفت هدف کرافاندینگ هدایت سرمایه لازم به سوی…