چگونه به صورت مشخص و موثر بازخورد دهیم ؟

بازخورد-واضح-و-مشخص

تصور کنید به تازگی به یکی از همکارها بازخوردی ارائه داده اید؛ برای مثال به وی گفتید که برنامه های نشست هایش عالی است، اما می بایست مهارت های سخنوری خود را بهبود بخشد. چند هفته بعد پیگیری می کنید تا دریابید که چرا این فرد تغییری در مهارت های خود ایجاد نکرده است. متوجه می شوید که همکارتان نمی داند چه کاری باید برای بهبود مهارتش انجام دهد – اظهار نظر شما، سوالات دیگری را مطرح کرده است: وی با خود اندیشیده است: “مگر مهارت سخنوری من چه مشکلی…