درباره ما

فردایی جدید
ما در ” یک تلنگر” بر این باوریم که نیاز امروز جامعه بیش از هر چیز صحبت کردن از آن آرمانشهریست که رویایش را در سر می پرورانیم تا باشد که روزی نه چندان دور محقق گردد.

لحظات زیادی در زندگی وجود دارد که باعث می شود، یک لحظه نفست بند بیاید، مکث کنی و با خود بگویی آدم ها از انسانیت بویی نبرده اند. از شنیدن ناسزاهای ناموسی موقع تردد در خیابان گرفته و شنیدین جک های قومیتی، تا اتفاقات به مراتب آسیب زا ترمثل ضرب و شتم کودکان، سوءاستفاده جنسی، انواع و اقسام خشونت های خانگی، تا آزار حیوانات و تخریب محیط زیست و هزار و یک تراژدی بدتر که صفحات حوادث روزنامه ها را روز به روز سیاه و سیاه تر می کنند.

هر چند قانون و قانون گذار می توانند نقش پررنگی در تغییر این روند داشته باشند، اما ما در ” یک تلنگر” بر این باوریم که نیاز امروز جامعه بیش از هر چیز صحبت کردن از آن آرمانشهریست که رویایش را در سر می پرورانیم تا باشد که روزی نه چندان دور محقق گردد. نیاز امروز جامعه بیش از هر چیز فرهنگسازی و آموزش برای تحقق بخشیدن به فردایی نو است. در همین رویا سعی در برداشتن گام هایی خواهیم داشت که ما را به آرمان شهرمان نزدیک تر می کند.

گویی در سیر تکاملی بشر قدم بعدی فاصله گرفتن هر چه بیشتر از خشونت است. از خشونت کلامی گرفته تا فیزیکی و حتی پرخاشگری منفعل، از خشونت در حق خودمان گرفته تا عزیزانمان تا همشهری هم میهنانمان، تا حیوانات و گیاهان و محیط زیستمان. ما بر این باوریم که تغییر فرهنگ بشریت در گرو تغییر تک تک افراد است و از رشد آگاهی تک تک افراد جوانه خواهد زد و رشد خواهد کرد. هدف ما تنها یک تلنگر است به اقشار و سنین مختلف تا با خود و دیگری و حتی فراتر از آن، با گونه های دیگر و زمین، با احترام رفتار کنند و امید داریم تا این حرکت به مرور به صورت قابل ملاحظه ای چهره ی دنیایمان را تغییر دهد و زیربنایی شود برای دنیایی متفاوت از امروز. چرا که ما همه فارغ از جنسیت، ثروت، جایگاه اجتماعی، قومیت، رنگ پوست و سن و سال، از یک خانواده هستیم و مسئول مراقبت از خود و دیگری.