نقش مراکز آموزش مدیریت و کسب و کار در پر رنگ سازی مسئولیت اجتماعی

مراکز آموزش مدیریت و کسب و کار

مسئولیت اجتماعی شرکتی یا CSR، توجه جوامع و مراکز آموزش مدیریت و کسب و کار را مانند طیف متنوعی از سایر تفاوت های نهادینه شده در امور کسب و کار، به خود جلب کرده است. به زبان ساده تر، مسئولیت اجتماعی شرکتی در مورد “مسئولیت های رهبران کسب و کار در قبال جوامعی که در آن فعالیت می کنند” صحبت می کند. در واقع، این امر در مورد پذیرش رویه های مسئولانه برای رفاه تمامی ذینفعان کسب و کار است که شامل عموم مردم نیز می شود.

کسب و کارها به این مسئله مهم پی برده اند که چنانچه جامعه ای که در آن خدمت می کنند شکست بخورد منجر به شکست آنها می شود و به ناچار رشد آنها متوقف خواهد شد. مراکز آموزش مدیریت و کسب و کار، مسئولیت های بزرگی را بر عهده دارند. آن ها می توانند در زمینه اصول اخلاقی CSR آموزش لازم را به متخصصان ارائه دهند. 

مدارس کسب و کار به عنوان یک عامل انگیزشی برای ترغیب امور اجتماعی و اخلاقی در سازمان های تجاری نقش پر رنگی را ایفا می کنند. چرا که دانشجویان مدیریت و کسب و کار باید از اهمیت و نقش CSR آگاه باشند. مسئولیت اجتماعی شرکتی به آن ها کمک می کند تا برای نقش های شغلی خود در آینده آماده شوند؛ و این امر در اصل بدان معنی است که انتظار می رود تقاضاهای آتی برای مدیرانی که دارای آگاهی اجتماعی هستند بیشتر شود.

یادداشت های مرتبط

Leave a Comment